Article

Internal Migrations as a Driving Force of Regional Disintegration: An Empirical Analysis of NUTS-2 Regions in Turkey

Abstract

Ekonomik, politik veya sosyal nedenlerle ülke sınırları içindeki nüfus hareketlerini kapsayan iç göçler bölgesel dengesizliklerin hem sebebi hem de sonucu olarak ön plana çıkmaktadırlar. Bu çerçevede bölgeler arasındaki sosyo-kültürel ve iktisadi koşulların etkisi ile artan iç göçlerin gelişmiş ve azgelişmiş bölgeler üzerindeki etkisi farklılaşabilmektedir. Dengesizliğin yönü ise göçlerin farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerin ücret, üretim, tüketim, beşeri sermaye düzeyi, girişimci göçü, işsizlik, hane halkı geliri gibi parametleri ne oranda etkilediği ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada, Türkiye'de Düzey-2 bölgelerinde 2008-2019 döneminde iç göçlerin bölgesel dengesizlikler üzerindeki etkisi Bootstrap Kantil Regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre iç göçler, tüm Düzey-2 bölgelerinde büyümeyi artırmakta ancak bu etki yüksek gelir düzeylerinde daha güçlüdür. Bu bağlamda, bölgelerin gelir düzeyleri arttıkça net göçün büyüme üzerindeki etkisi de artmaktadır. Göç yönünün düşük gelirli bölgelerden yüksek gelirli bölgelere doğru olduğu göz önüne alındığında, Türkiye'de iç göçlerin bölgeler arasındaki ayrışmayı artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

İç göç bölgesel ayrışma bölgesel farklılıklar bölgesel dengesizlik bootstrap kantil regresyon