Article

Weber Düşüncesinde Milliyetçilik Kavramı Üzerine Bir Ön Tartışma: Max Weber ve Milliyetçilik Düşüncesi

Abstract

Milliyetçilik, Batı Avrupa Aydınlanma sürecinin bir ürünü olarak bilinmektedir. Bu ideoloji, siyaset biliminde yerleşik bir nitelik arz etmesine ve siyaset bilimciler tarafından ele alınan bir konu olmasına rağmen, sosyolojinin kurucu babalarınca tartışma konusu yapılıp yapılmadığına bakmakta yarar var. Bu çerçevede, Max Weber, ekonomi alanında profesörlüğü almasıyla birlikte milli/yetçilik kavramına ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır. 20. yüzyıl sonlarında milliyetçilik dünya toplumlarında öne çıkan bir olgu olmasıyla birlikte, sosyal bilimciler arasında Weber’in yaklaşımı ilgi çekmiştir. Bu çalışma, Weber’in Alman milliyetçiliği bağlamında ve özellikle de, tanık olduğu sosyal-siyasal değişimler temelinde bu kavramı ele alışı üzerinde durmaktadır. Temel soru şudur: Weber’in milliyetçilik hakkındaki ve bu olgunun onun sosyolojik ve/ya ekonomi görüşündeki yeri nedir? Bir ön çalışma kabul edilebilecek olan bu makalede, ilgili kaynaklar karşılaştırmalı bir yöntemle ele alınmak suretiyle, Weber’in milliyetçilik kavramı hakkındaki görüşü incelenerek, söz konusu soruya cevap aranmaktadır. Bu makale, mevcut kaynaklar üzerinden Weber’in milliyetçilik kavramının yeniden inşasını ortaya koymaktadır.

Keywords

Max Weber Almanya millet milliyetçilik milli ekonomi