Makale

Yoksulluğa Yönelik Nedensel Atıflar Ordu Üniversitesi Örneği

Özet

Bireylerin, kendilerinin veya başka kişilerin karşılaşmış oldukları olay ya da durumlara neden yükleyen açıklamalarına nedensel atıf denir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin yoksulluğa ilişkin nedensel atıfları saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada; “Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmaya Ordu Üniversitesi’nden 485 lisans öğrencisi katılmış ve katılımcılar, basit rastlantısal örnekleme tekniğine göre seçilmiştir. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalar için t-testi ve ANOVA analizi, gruplar arası farkların hangileri arasında olduğunu tespit etmek için Scheffe testi, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Yapılan bu analizlerden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin genel yoksulluğa ilişkin nedensel atıf düzeylerinin yüksek olduğu, toplumumuzda yoksulluğu açıklamaya yönelik var olan; yapısal, bireyci, kaderci-ailesel atıf boyutları arasından en fazla atıfı yapısal atıflara yaptıkları ve bunu kaderci-ailesel ve bireyci atıfların takip ettiği görülmüştür. Ayrıca çalışmada katılımcıların bazı sosyodemografik, sosyoekonomik, politik ve psikolojik özelliklerinden hareketle yoksulluğa ilişkin nedensel atıf düzeyleri konusunda da belirlemelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Yoksul yoksulluk yoksulluğa yönelik nedensel atıflar yoksulluğun nedenleri yoksullukla mücadele.