Makale

Mutlu Çocuklar Mutlu Yetişkinler mi Oluyor?

Özet

Erken dönem yaşantıların önemini vurgulayan çok sayıda psikolojik kuram bulunmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, olumsuz çocukluk deneyimlerinin yetişkinlikteki fiziksel ve psikolojik sonuçlarını inceleyen çalışmaların öne çıktığı görülmektedir. Az sayıda çalışma ise olumlu çocukluk yaşantılarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu çalışmanın amacı; olumlu çocukluk yaşantıları ve mutluluk arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Araştırmaya iki farklı çalışma grubundan toplam 695 kişi (488 kadın ve 207 erkek) katılmıştır. Çalışmada katılımcıların çocukluk dönemlerine ilişkin veriler, Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği ile toplanmıştır. Mutluluk düzeyleri ise Oxford Mutluluk Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve tek maddelik mutluluk algısı sorusu kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre olumlu çocukluk yaşantıları, mutluluğu pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Buna göre olumlu çocukluk yaşantıları, mutluluğa ilişkin toplam varyansın %23’ünü, yaşam doyumuna ilişkin toplam varyansın ise %24’ünü açıklamaktadır. Katılımcıların olumlu çocukluk yaşantıları puanları arttıkça mutluluk ve yaşam doyumu puanları da artmaktadır. Katılımcıların mutluluk algılarına göre kendilerini oldukça mutlu olarak nitelendirenlerin olumlu çocukluk yaşantısı düzeylerinin, orta düzeyde mutluyum ve mutlu değilim diyenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, alanyazın bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Olumlu çocukluk yaşantıları mutluluk yaşam doyumu pozitif psikoloji