Makale

Sosyolojinin Sosyolojisini Yapmak(!) : Türkiye’deki Sosyoloji Dernekleri Üzerine Bir Araştırma

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de sosyolojinin gündemini, sosyoloji dernekleri üzerinden görünür kılma çabasına dayanmaktadır. Derneklerin Pandemi sürecini de kapsayacak biçimde son bir yıl içerisindeki sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak, niteliksel araştırma yöntemlerine dayalı bir çalışma yürütülmüştür. Günümüzde aktif olan toplam yedi sosyoloji derneği içerisinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen üç örgütlenmenin (Sosyoloji Derneği, Sosyologlar Derneği ve Sosyoloji Mezunlar Derneği) Twitter, Facebook ve Instagram kanallarından toplanan dijital datalar, maxqda yazılımı ile içerik analizi tekniği bağlamında çözümlenmiştir. Çalışmanın niteliksel araştırma deseni ise örnek olay yani vaka analizi olarak belirlenmiştir. Yürütülen niteliksel araştırma sonucunda elde edilen veriler ise, Türkiye’deki sosyoloji tarihi çalışmaları ile ilişkilendirilerek analiz edilmiştir. Çalışmanın tema ve kodlarının oluşturulmasında özellikle de Türkiye’de sosyolojinin sorunları ile ilgili literatür dikkate alınmıştır. Türkiye’de yaklaşık yüz yıllık sosyoloji birikim sürecinde ortaya çıkan çeşitli sorunları (derneklerin süreksizliği, üyeler arası itilaflar, ayrışmalar, kamplaşmalar ve çeşitli örgütlenme sorunlar vb.) dernekler üzerinden görünür kılmaya çalışmak, bu araştırmanın temel kaygısıdır. Bugüne kadar ülkemizdeki alan yazınında sosyoloji tarihi, dergiler, sosyoloji bölümleri ve bölümlerde yürütülen lisansüstü tez çalışmalarına dair çeşitli araştırmalar var olsa da, sosyoloji dernekleri genellikle göz ardı edilmiş bir konu olarak karşımıza çıkar. İşte elinizdeki çalışma da bu boşluğu doldurmak ve günümüzde sosyolojinin gündemini ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sosyoloji dernekleri Türkiye’de sosyoloji sosyal bilimlerde dijital data Maxqda nitel araştırma yöntemleri