Makale

İletişim Araçlarında Hızlanma Olgusu: Telgraf ve Twitter’ın Dromolojik Çözümlemesi

Özet

Teknoloji, dünyayı belirli bir biçimde yaşamayı ve kavramayı sağladığı için toplumsal alandan soyutlanabilir bir nitelik arz etmemektedir. Gün geçtikçe toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimin arttığı varsayımından hareket edildiğinde, toplumsal süreçlerin ve olguların teknoloji zemininde ele alınması kaçınılmaz bir durum yaratmaktadır. Bu nedenle çalışmada bir süredir tecrübe edilmekte olan “hız” olgusu telgraf ve Twitter özelinde ele alınmakta olup, söz konusu olgu Paul Virilio’nun kavramsallaştırdığı “dromoloji” ekseninde teknolojik determinist bir okumaya tabi tutulmaktadır. Öncelikli olarak seçilen araçların kullanıldıkları dönemlerde yaşamı nasıl ve hangi ölçülerde hızlandırdıkları neden sonuç ilişkisi bağlamında izah edilmektedir. Söz konusu nedensellik bağlamı açıklanırken formun, içeriğin yerini nasıl aldığı da incelenmektedir. Ayrıca makalede, telgraf ve Twitter arasında tüm tarihsel bağlamı aşan “ideolojik” bir ortaklığın hız ekseninde kurulabileceği iddia edilmektedir. Hızlanma olgusunun teknolojik determinizme ve Virilio’ya göre “araçların” doğal sonucu olarak ele alındığı bu makalede, Virilio’nun dromoloji kavramının ve teknolojik determinizmin sınırlarını aşmadan nitel karşılaştırmalı tarihsel bir analiz gerçekleştirilmektedir. Tüm bu analizler ve incelemeler çerçevesinde hızın iletişim araçları üzerinden gündelik hayatı belirlediği, içeriği akışkan hale getirdiği ve coğrafyayı önemsizleştirdiği iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Hız Dromoloji Paul Virilio Teknolojik Determinizm Telgraf Twitter