Makale

İşçi Dövizleri- CO2 Emisyonu İlişkisi: Türkiye Analizi

ÖZET

Bu çalışmada işçi dövizlerinin çevresel bozulmalar üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. İşçi dövizlerinin CO2 emisyonu üzerindeki etkisi ekonomik büyüme, enerji tüketimi, finansal gelişme ve şehirleşme dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada Türkiye ekonomisi 1975-2015 dönemi için Bayer ve Hanck (2012) eşbütünleşme testi ile FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, işçi dövizleri CO2 emisyonunu pozitif etkilemektedir. Bu durumda işçi dövizlerinin çevresel bozulmaları artırdığı görülmektedir. Ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve şehirleşmenin de CO2 emisyonunu artırdığı tespit edilmiştir. Finansal gelişmenin ise, CO2 emisyonunu azalttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, otoriteler çevresel bozulmaları azaltmak için işçi dövizlerini üretici ve tüketicilerin yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknoloji alanlarına kaydıracak şekilde teşvikler uygulamalıdır. Ayrıca fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandıracak, finansal gelişmeyi destekleyecek ve kırsal kalınmayı sağlayacak politikalara önem vermelidir.

Anahtar Kelimeler

İşçi dövizleri CO2 emisyonu ekonomik büyüme finansal gelişme şehirleşme Türkiye.